RDOŚ WS. WARIANTU B DROGI S16

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia o wszczęciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 22 grudnia 2020 r. (uzupełniony w dniu 9 lutego 2021 r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk. Wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę do realizacji jest wariant B.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

WOOŚ.420.28.2020.JC.6

Olsztyn, 10 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia o wszczęciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 22 grudnia 2020 r. (uzupełniony w dniu 9 lutego 2021 r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk. Wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę do realizacji jest wariant B.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie (ul. Dworcowa 60), w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko, w pokoju nr 25, w godzinach: 8.00 – 15.00. W związku z obowiązującym stanem epidemii, osobistą wizytę należy uprzednio uzgodnić z pracownikiem RDOŚ w Olsztynie telefonicznie (tel. 89 53 72 100) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl). W celu odbycia wizyty w RDOŚ konieczne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii. Należą do nich:

 • pojedyncze przebywanie w wyznaczonym pomieszczeniu RDOŚ,
 • zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym,
 • przebywanie w rękawiczkach ochronnych.

Stroną postępowania, stosownie do art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Zgodnie z art. 74 ust. 3b ww. ustawy, prawo rzeczowe do nieruchomości organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 ww. ustawy lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny. Stosownie do art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie, a także o prawie działania przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych.

Dalsze informacje o toczącym się postępowaniu przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych wyłącznie na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie gov.pl/web/rdos-olsztyn w zakładce Załatw sprawę – Obwieszczenia i zawiadomienia – Rok 2021 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Olsztynie

Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz

p.o. Regionalnego Konserwatora Przyrody

>>Tu obwieszczenie RDOŚ Olsztyn

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Olsztynie ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53 72 100, fax: 89 527 04 23, e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie podane są na stronie RDOŚ: www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/kontakt2

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie następuje za pomocą adresu e-mail: iod.olsztyn@rdos.gov.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zadań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie:
 • działu V ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • 6 ust 1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz inne podmioty uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu lub obsługi prawnej i informatycznej jednostki
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w Archiwum Zakładowym przez 25 lat, a następnie mogą być przekazane do Archiwum Państwowego celem dalszego wieczystego przechowywania, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Urzędu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.