MAZURY I BIEBRZA ZAGROŻONE! PETYCJA

Kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski złożyło dziś oficjalną petycję[i] o wstrzymanie trwających aktualnie prac nad planowaną drogą ekspresową S16 przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy i domaga się przeprowadzenia brakującej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko[ii] dla całej inwestycji.

Planowana droga ekspresowa S16 na przygotowywanym aktualnie do realizacji odcinku Mrągowo-Ełk-Knyszyn byłaby włączona do krajowego i europejskiego systemu sieci dróg ekspresowych i autostrad, w tym „Via Baltica” i „Via Carpatia”. Spowodowałoby to skumulowanie ruchu tranzytowego do państw bałtyckich przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy. To z kolei doprowadzi do znaczącego wzrostu natężenia ruchu pojazdów ciężarowych, wzrostu hałasu i zniszczenia unikatowych na skalę europejską walorów przyrodniczych przecinanych obszarów. Zdewastowany zostanie atrakcyjny krajobraz i miejsca licznie odwiedzane przez turystów, co napędza dziś lokalną ekonomię. Kosztowna budowa na podmokłych terenach czteropasmowej drogi niepotrzebnie obciąży zwielokrotnionymi kosztami kieszeń podatników.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła już do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka Mrągowo-Ełk. Zignorowano protesty, które od półtora roku przetaczają się przez Mazury angażując mieszkańców, samorządy, ekologów i turystów. Dla dalszego odcinka S16 w kierunku Białegostoku analizowane są jedynie warianty przecinające Biebrzański Park Narodowy. Przeciwko temu protestują mieszkańcy okolic największego polskiego parku narodowego wraz z przyrodnikami i naukowcami[iii]. Ci ostatni określili taki wariant budowy jako ekstremalnie szkodliwy dla przyrody. Internetowe apele o wstrzymanie prac na obu odcinkach i opracowanie rozwiązania alternatywnego omijającego cenne tereny, podpisało do tej pory łącznie blisko 80 tys. osób!

– Wysokie ryzyko tych inwestycji w związku z silnymi protestami społecznymi, negatywnym oddziaływaniem na obszary prawnie chronione i realnym konfliktem z instytucjami europejskimi jest dobrze znane inwestorowi. Dlatego po raz kolejny apelujemy do niego i odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury i ochronę środowiska ministrów o przygotowanie tej inwestycji zgodnie ze sztuką projektowania inwestycji liniowych i w zgodzie z prawem ochrony przyrody.  – mówi Małgorzata Górska z Fundacji Greenmind – Niezbędne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla całej inwestycji zamiast sztucznego cięcia jej na krótkie odcinki. Decyzja o wyborze przebiegu tej inwestycji liniowej powinna zapaść w oparciu o analizy społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i transportowe wszystkich możliwych tras alternatywnych[iv].

– Nie można mówić o jakichkolwiek standardach ochrony przyrody w Polsce jeśli pozwoli się na budowę międzynarodowego korytarza tranzytowego przez park narodowy. Jaka to ochrona dobra narodowego? Tak jak buduje się obwodnice miast, tak musi powstać obwodnica Wielkich Jezior Mazurskich i doliny Biebrzy dla ruchu ciężarowego a mieszkańcy i turyści powinni mieć dostęp do dobrej jakości dróg lokalnych. Ominięcie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest jak najbardziej możliwe. Nasza fundacja przedstawiła taką koncepcję[v] Generalnej Dyrekcji Dróg i nie rozumiemy dlaczego nie została ona jeszcze poddana analizom. – mówi Małgorzata Stanek z Fundacji dla Biebrzy.

– Wbrew nieprawdziwym stwierdzeniom należy podkreślić, że „Sadyba” i „Ratujmy Mazury” nie skupiają przeciwników nowoczesnych i bezpiecznych dróg, lecz przeciwników drogi ekspresowej S16 przecinającej serce Mazur (a od niedawna okazuje się, że także Biebrzański Park Narodowy!), będącej w zamierzeniu trasą tranzytową pomiędzy wschodem a zachodem Europy! Od lat powtarzamy, że tranzyt ciężarowy powinien omijać Krainę Wielkich Jezior i być kierowany poniżej Puszczy Piskiej, południowym pograniczem Mazur (co umownie nazwaliśmy „obwodnicą Mazur”) oraz że wybudowanie drogi przez znajdującą się tam piaszczystą równinę sandrową, pozbawioną większych kompleksów leśnych, jezior i bagien, obszarów chronionych i cennych obszarów turystycznych będzie z pewnością tańsze niż budowanie nowej drogi przez środek Mazur – podkreśla Krzysztof Worobiec z Inicjatywy Społecznej Ratujmy Mazury i Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba” – Nie ma żadnego uzasadnienia dla realizacji tej inwestycji w proponowanym kształcie. Miliardy złotych pochłonie budowa drogi, która zniszczy unikatowy obszar Mazur i Doliny Biebrzy.

– Budowa drogi S16 w proponowanym wariancie jest dla nas nie do przyjęcia. Realizacja tej inwestycji spowoduje nie tylko nieodwracalne straty w najcenniejszych obszarach naszej przyrody, ale naruszona zostanie także integralność ważnych korytarzy ekologicznych. Jesteśmy na etapie, na którym możliwe jest jeszcze wypracowanie kompromisu z korzyścią dla środowiska naturalnego oraz lokalnej społeczności, której zależy na jak najszybszym zrealizowaniu inwestycji – mówi Dawid Kaźmierczak z Fundacji Dzika Polska.

– Tysiące ton betonu wylane nad Biebrzą i na Mazurach zaszkodzą przyrodzie tych miejsc i ludziom, którzy tam mieszkają. Jeśli ta droga powstanie, będzie absurdalnym pomnikiem wybujałego ego odpowiedzialnych za nią polityków. Polityków, którzy nie rozumieją zagrożenia, jakim są kryzys klimatyczny i dewastacja środowiska. To nie kosztowne inwestycje świadczą o byciu dobrym włodarzem, tylko odpowiedzialne podejście do zapewnienia bezpiecznej przyszłości ludziom i przyrodzie – powiedział Krzysztof Cibor z Greenpeace.

– Pomysł budowy drogi S16 prowadzącej tranzyt przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Biebrzański Park Narodowy jest kardynalnym błędem w projektowaniu polskiej sieci drogowej. Nie możemy dopuścić do zniszczenia tak unikatowych ekosystemów. Kolejną kontrowersją jest fakt, że droga przez Mazury została zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Odbudowy na walkę ze skutkami COVID za kwotę 5,5 mld zł. Tymczasem badania naukowe dowodzą, że przyczyną przenoszenia się patogenów, takich jak koronawirus, naturalnie występujących w dzikiej przyrodzie, jest nasza nadmierna ingerencja w nią. Dlatego za wszelką cenę trzeba chronić takie tereny jak Mazury i Biebrza przed zniszczeniem – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

– Postępujący kryzys klimatyczny i szybki spadek różnorodności biologicznej wymagają zasadniczej zmiany podejścia w zarządzaniu przestrzenią i potraktowania w sposób priorytetowy ochrony naturalnych ekosystemów – zarówno w celu ochrony dzikich gatunków, jak i zabezpieczenia „świadczonych” przez nie „usług” – takich jak regulacja klimatu, oczyszczanie wód, czy umożliwianie człowiekowi obcowania z naturalną przyrodą. – tłumaczy dr hab. Wiktor Kotowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – Na kontynencie europejskim, gdzie wpływ człowieka na strukturę krajobrazu był szczególnie znaczący, duże obszary naturalnej przyrody należy uznać za nienaruszalne. O niezbywalnej wartości takich terytoriów jak Biebrzański Park Narodowy, czy planowany Mazurski Park Narodowy, stanowią też ich „dzikość”, ograniczona dostępność dla człowieka i oddalenie od mogących wywrzeć negatywny wpływ elementów infrastruktury, takich jak ruchliwe drogi międzynarodowe. Dokładanie kolejnych, coraz większych obciążeń uznajemy za sprzeczne nie tylko z celami ochrony tych obszarów, ale też z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Kilkanaście organizacji z całej Polski podpisanych pod dzisiejszą petycją domaga się wstrzymania prowadzonych aktualnie prac dla dwóch fragmentów S16 (przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i przez Biebrzański Park Narodowy), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla całego odcinka S16, przygotowania wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami alternatywnego przebiegu trasy oraz modernizacji i remontu istniejącej sieci dróg służących społecznościom lokalnym i turystom co nie pozwoli zostać tym regionom wykluczonym komunikacyjnie. Dzięki temu możliwa będzie budowa niezbędnych połączeń drogowych tam, gdzie jest to uzasadnione i nie będzie kolidować z potrzebami lokalnych społeczności i wymogami ochrony przyrody[vi].

Więcej informacji:

Dodatkowe materiały wizualne dla mediów:

https://drive.google.com/drive/folders/1uODde2tPMmNQb1I8_hOp_af–KlNrGju?usp=sharing

[i] Treść petycji znajduje się poniżej.

[ii] „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” to proces wymagany prawem krajowym oraz europejskim. Określają to przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dział IV) oraz Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Przeprowadza się ją dla określonych rodzajów dokumentów strategicznych, w tym dla polityki, strategii, planu i programu m.in. w dziedzinie transportu oraz innych dokumentów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. Przeprowadzenie strategicznej oceny jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów.

Planowana droga ekspresowa S16 nie została poddana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko na etapie prac nad Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który został zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-drog-krajowych-na-lata-2014-2023-z-perspektywa-do-2025-r), ani później. Odcinek mazurski został dodany do sieci autostrad i dróg ekspresowych 13 października 2015 r., a biebrzański dopiero 19 maja 2016 r. – również dla tych zmian nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

GDDKiA mija się z prawdą twierdząc, że dla fragmentu S16 Mrągowo-Ełk taka ocena była, a dla S16 Ełk-Knyszyn jest planowana. Strategicznej oceny oddziaływana na środowisko dla całej inwestycji pt. droga ekspresowa S16 nie było. Analizy środowiskowe dla poszczególnych krótkich, kilkudziesięciokilometrowych odcinków inwestycji liniowej to „zwykłe” oceny oddziaływania i są niezbędne, ale dopiero na końcu procedury planistycznej. Strategiczna ocena powinna być wykonana na początku planowania tak ważnej inwestycji jak droga S16 na całym jej przebiegu od Olsztyna do Białegostoku.

[iii] Wyniki badania informacyjno-konsultacyjnego przeprowadzone pod koniec 2020 r. dla odcinka Ełk-Knyszyn jaskrawo pokazują, że społeczeństwo chce ominięcia Biebrzańskiego Parku Narodowego. 90% złożonych uwag zawierało postulat analizy korytarza całkowicie omijającego park narodowy od zachodu.

[iv] Przypomnijmy historię sprzed kilkunastu lat dotyczącą drogi „Via Baltica”. Z uwagi na jej prognozowane oddziaływania na obszary chronione, w tym ostoje Natura 2000, protesty społeczne i nieprawidłowości prawne, sprawa trafiła do polskich sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostateczny wybór trasy został dokonany po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującej analizę kilkudziesięciu wariantów przebiegu i ich porównaniu w oparciu o analizy sieciowe, ruchowe, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Elementem procesu był – gwarantowany prawem – udział społeczeństwa. Więcej informacji tu: http://viabaltica.scottwilson.com.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. Dokładnie tama sama procedura powinna zostać przeprowadzona dla drogi ekspresowej S16. Budowa „Via Baltica” w wybranym wtedy przebiegu – jako droga ekspresowa S61 – zbliża się ku ukończeniu.

[v] https://dlabiebrzy.pl/s16/s16-propozycja-wariantu-alternatywnego/

[vi] Bezpośrednio zagrożone obszary chronione: Biebrzański Park Narodowy wraz z otuliną, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Biebrzańska” (PLB200006), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Biebrzy” (PLH200008), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Knyszyńska” (PLB 200003), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Knyszyńska” (PLH200006), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Augustowska” (PLB200002),  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Augustowska” (PLH200005), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Piska” (PLB280008), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Bagna Nietlickie” (PLB280001), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” (PLH280055), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Mazurskie Bagna” (PLH280054), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Jezioro Woszczelskie” (PLH280034), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Poligon Orzysz” (PLH 280014), Mazurski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, obszary chronionego krajobrazu: Jeziora Legińsko-Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Jeziora Orzyskie, Pojezierze Ełckie.

PETYCJA

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk
Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński
Generalny Dyrektor GDDKiA Tomasz Żuchowski
Dyrektor GDDKiA w Olsztynie Mirosław Nicewicz
Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski

18.02.2021

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1195) działając w interesie własnym oraz publicznym składamy poniższą petycję z żądaniem podjęcia następujących działań:

 • wstrzymania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad [dalej: GDDKiA] dalszych prac i działań nad planowaną drogą ekspresową S16 na odcinku: Mrągowo – Orzysz – Ełk – Knyszyn – Białystok do czasu wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla całego odcinka,
 • wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk – Knyszyn – Białystok w oparciu o aktualne badania natężenia ruchu i uwzględniające prognozowany ruch generowany z istniejących, realizowanych i planowanych dróg ekspresowych i autostrad ze wszystkich kierunków, w tym w szczególności prognozowany ruch z Via Baltica, Via Carpatia i S5 (przez S7 i S51),
 • wykonania pełnej analizy proponowanego przez stronę społeczną wariantu omijającego od południa Krainę Wielkich Jezior Mazurskich oraz Dolinę Biebrzy w korytarzu Olsztyn – Szczytno – Łomża – Zambrów – Bielsk Podlaski oraz porównanie tego wariantu pod względem funkcjonalnym, technicznym, przyrodniczym, społecznym i nakładów inwestycyjnych z obecnie projektowaną i realizowaną drogą S16 Olsztyn – Mrągowo – Orzysz – Ełk – Knyszyn – Białystok,
 • przygotowania przez instytucje odpowiedzialne za politykę transportową zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym jak i krajowym, alternatywnego projektu w stosunku do obecnie realizowanego przez GDDKiA – uwzględniającego zgłaszane przez samorządy oraz stronę społeczną rozwiązania alternatywne, który wyeliminuje ciężarowy ruch tranzytowy z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Doliny Biebrzy, w konsultacjach z lokalną społecznością, samorządami oraz organizacjami i służbami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody i krajobrazu,
 • modernizacji i remontu, w konsultacjach z lokalną społecznością i samorządami, obecnie istniejących sieci drogowych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i Dolinie Biebrzy, które nie pozwolą zostać tym regionom wykluczonym komunikacyjnie, ale jednocześnie nie zniszczą ich zasobów przyrodniczych i by były bezpieczniejsze i wygodniejsze zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

UZASADNIENIE

Projektowana przez GDDKiA droga ekspresowa S16 ma stać się jednym z kluczowych elementów docelowego układu sieci autostrad i dróg ekspresowych, gdzie jej przebieg został określony jako: Olsztyn S51 – Ełk S61 (Via Baltica) – Knyszyn S19 (Via Carpatia). Na zachodzie będzie się łączyć poprzez S51, z S7 i dalej poprzez planowaną S5 z A1, A2, planowaną S10 i A6. Na wschodzie będzie się łączyć z S61/Via Baltica i S19/Via Carpatia.

Ma to być najkrótsza trasa tranzytowa do Państw Bałtyckich (przez Budzisko, Ogrodniki) i Białorusi (przez Kuźnicę, Bobrowniki) ze wszystkich kierunków (z zachodu np. Berlina lub Poznania omijająca Warszawę, czyli trasę A2-S8-S61, ze wschodu np. z Ukrainy przez Hrebenne lub Korczową, z północy np. Gdańska i z południa np. z Rzeszowa albo Słowacji przez Barwinek lub Zwardoń). Tak planowana S16 połączona z ważnymi międzynarodowymi trasami transportowymi (w szczególności z zachodu jak i południa) ma stać się jednym z głównych korytarzy tranzytowych na wschód. Biorąc pod uwagę międzynarodowe znaczenie tych tras np. Via Baltica, Via Carpatia czy A2, planowana S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk – Knyszyn – Białystok będzie poddana presji intensywnego międzynarodowego ciężkiego ruchu tranzytowego.

S16 ma przeciąć dwa unikalne krajobrazy oraz niezwykle istotne dla bioróżnorodności Polski i Europy ekosystemy: Krainę Wielkich Jezior Mazurskich (odcinek Mrągowo – Orzysz – Ełk/Via Baltica) oraz Dolinę Biebrzy (odcinek Knyszyn – Ełk, który ma połączyć Via Carpatię z Via Balticą).

Rekomendowany obecnie przez GDDKiA Olsztyn wariant „B” drogi ekspresowej S16 na terenie Krainy Wielkich Jezior  Mazurskich (odcinek: Mrągowo – Orzysz – Ełk):

a) przecina:
(i) obszary Natura 2000: PLB280008 Puszczę Piską, PLB280001 Bagna Nietlickie, PLH280055 Mazurską Ostoję Żółwia Baranowo, PLH280054 Mazurskie Bagna, PLH280034 Jezioro Woszczelskie, PLH 280014 Ostoję Poligon Orzysz;
(ii) Mazurski Park Krajobrazowy i Otulinę Mazurskiego Parku Krajobrazowego;
(iii) obszary chronionego krajobrazu: Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Zachód i Wschód), Jeziora Legińsko-Mrągowskie, Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, Jeziora Orzyskie, Pojezierze Ełckie;
b) znajduje się niedaleko albo w bezpośredniej bliskości:
(i) rezerwatów przyrody: Ostoi Bobrów Bartosze, Jeziorka koło Drozdowa, Jeziora Łuknajno, Jezior Mazurskich, Bagien Nietlickich;
(ii) obszarów Natura 2000: Jeziora Łuknajno PLB280003, Ostoi Piskiej PLH280048, Murawy na Poligonie Orzysz PLH280056.

Analizowane przez GDDKiA Białystok przebiegi drogi ekspresowej S16 na terenie Doliny Biebrzy (odcinek Ełk – Knyszyn) w zależności od wariantu będą:

a) przecinać:
(i) obszary Natura 2000: PLB200006 Ostoja Biebrzańska, PLH200008 Dolina Biebrzy, PLB 200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB 200002 Puszcza Augustowska i PLH200005 Ostoja Augustowska,
(ii) Biebrzański Park Narodowy;
b) znajdować się niedaleko albo w bezpośredniej bliskości:
(i) obszarów Natura 2000: PLH2000024 Ostoja Narwiańska; PLB200001 Bagienna Dolina Narwi
(ii) Narwiańskiego Parku Narodowego.

Ze względu na bardzo zróżnicowany wysokościowo polodowcowy krajobraz Krainy Wielkich Jezior – z licznymi wzgórzami morenowym, jeziorami, terenami podmokłymi oraz rozległe tereny bagienne w Dolinie Biebrzy, niezbędne będzie wykonanie olbrzymich prac ziemnych oraz budowy wielu skomplikowanych obiektów inżynierskich. Oznacza to duże koszty budowy oraz przekształcenie terenu w szerokim pasie wzdłuż planowanej drogi, a także nieodwracalną dewastację cennych przyrodniczo terenów wynikającą z przyszłej jej eksploatacji. Droga ekspresowa na tym obszarze będzie negatywnie oddziaływała na liczne chronione gatunki roślin i zwierząt i ich siedliska.

Walorem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Doliny Biebrzy są nie tylko wymienione wyżej chronione prawem obszary, ale również niezliczone niechronione formy przyrody jakimi są naturalne ekosystemy leśne, jeziorne, bagienne i rozlewiska oraz harmonijnie wpisany krajobraz kulturowy. Elementy te są podstawą dynamicznego rozwoju na tych obszarach jednej z ważniejszych gałęzi lokalnej działalności gospodarczej jaką jest turystyka. Wartość środowiska przyrodniczego i krajobrazu mają decydujący wpływ na rozwój i jakość tego typu działalności.

W obecnym kształcie planowana droga ekspresowa S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk – Knyszyn – Białystok nie jest „drogą dla Mazur i Biebrzy”, ale przez Mazury i przez Biebrzę. To międzynarodowy korytarz tranzytowy przecinający Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Dolinę Biebrzy, nie gwarantujący rozwoju tych regionów, a stanowiący zagrożenie dla ich krajobrazu, przyrody oraz zasobów wodnych. Dlatego niektóre samorządy, znacząca część lokalnej społeczności oraz organizacje pozarządowe stanowczo nie zgadzają z planowanym przebiegiem S16 na tych obszarach.

Apel o wstrzymanie prac nad planowaną S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i przeprowadzenie wielowariantowej analizy wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko na dzień 29 stycznia 2021 podpisało prawie 40 tys. osób http://viacarpatia.info.pl/petycja/.

Petycję o wstrzymanie prac nad planowaną S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk i przygotowanie alternatywnego projektu na dzień 29 stycznia 2021 poparło 36 951 osób https://www.ratujmymazury.pl/#petycja (w tym 5 218 w wersji papierowej). Jednak te głosy sprzeciwu nie zostały uwzględnione w analizie wielokryterialnej przeprowadzonej przez GDDKiA Olsztyn podczas podejmowania decyzji o rekomendacji wariantu „B” do dalszych prac.

To wszystko nakazuje konieczność rewizji założeń dotyczących zasadności budowy drogi ekspresowej S16, przez środek Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Dolinę Biebrzy, zwłaszcza uwzględniając obecnie realizowane lub planowane inwestycje drogowe, kolejowe i lotniska (np. budowa dużej obwodnicy Warszawy S/A 50 czy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą drogową i kolejową), które w momencie planowania drogi S16 nie były brane pod uwagę.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i Dolina Biebrzy są unikalnymi krajobrazami stanowiącymi dziedzictwo przyrodnicze Polski i Europy, dlatego powinna być opracowana właściwa dla tego obszaru polityka transportowa, która nie pozwoli zostać tym regionom wykluczonym komunikacyjnie, ale jednocześnie nie zniszczy ich walorów.
Jak pokazała historia, dobre praktyki w postaci wykonania oceny strategicznej dla Via Baltica przyniosły pozytywne efekty.

W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko korytarza transportowego Mrągowo – Orzysz – Ełk – Knyszyn – Białystok uwzględniającej porównawczą analizę alternatywnych przebiegów (korytarzy) drogi – zgłaszanych przez stronę społeczną i samorządową w tym, w korytarzu Bielsk Podlaski – Zambrów – Łomża – Szczytno – Olsztyn, który omija od południa Krainę Wielkich Jezior oraz Dolinę Biebrzy, wprowadza drogę wysokiej klasy w najbardziej zaniedbane obszary Warmii i Mazur, Mazowsza i Podlasia posiadające wielki potencjał dla rozwoju oraz zapewnia obsługę komunikacyjną portu lotniczego w Szymanach.

Do wiadomości:

 1. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 2. Marszałek Województwa Podlaskiego
 3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski
 4. Wojewoda Podlaski
 5. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
 7. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
 8. Starosta Ełcki
 9. Wójt Gminy Ełk
 10. Prezydent Ełku
 11. Burmistrz Mikołajek
 12. Starosta Mrągowski
 13. Wójt Gminy Mrągowo
 14. Burmistrz Mrągowa
 15. Burmistrz Orzysza
 16. Burmistrz Rynu
 17. Starosta Piski
 18. Starosta Szczycieński
 19. Starosta Nidzicki
 20. Starosta Działdowski
 21. Starosta Giżycki
 22. Burmistrz Pasymia
 23. Rada Powiatu w Kętrzynie
 24. Starosta Wysokomazowiecki
 25. Prezydent Miasta Łomża
 26. Burmistrz Zambrowa
 27. Biebrzański Park Narodowy
 28. Starosta Moniecki
 29. Burmistrz Goniądza
 30. Burmistrz Suchowoli
 31. Wójt Gminy Sztabin
 32. Burmistrz Grajewa
 33. Burmistrz Augustowa
 34. Burmistrz Knyszyna
 35. Prezydent Białegostoku
 36. Wójt Gminy Korycin